"BİLİM, iki çeşittir. Biri, doğada mevcut doğal olgu, obje ve olaylardan oluşan varlığı tanımak ve tanımlamaktır.
"Science" adındaki bu bilim DOĞA BİLİMİDİR.

Diğeri ise, doğada bulunmayan ve akılla yeni yapay olgu, obje ve olay icat etmek olan LOJİK BİLİMDİR.

Otomobil, motor, televizyon ve internet gibi beşerî yapay ürünler, bu ikinci çeşit bilime girer.
Doğa biliminde keşif, lojik bilimde îcat yapılır.

ÎCATÇI LOJİK BİLİM yapabilmek için, öncelikle yaratıcı entelekte (beşerî zihine) sahip olmak gerekir.
Zihnin yaratıcı olması, DÜŞÜNME işlemi yapması ile mümkündür.

Zihni geliştiren en önemli eylemlerden biri de SANATTIR.
Nitekim, bilimin temelleri sanatla atılmıştır.

SANAT, imgelemdir ve derin iç düşünme ile olur.
Salt ussal bir etkinlik olan lojik bilim; aklın yanında, imgelem, düşünme ve sezgi yetilerini kullanmaktadır.

SANAT FELSEFEYİ, FELSEFE DE SEZGİ YETİSİNİ GELİŞTİRİR.

DÜŞÜNME ve FELSEFE işlemi  yapmayan zihinler, güçlü ve gelişmiş imgeleme yetisine sahip olamayacaklarından, günümüz lojik bilimini üretemeyeceklerdir...
Bütün alanlarda birlikte gelişme yaşanabilir; çünkü herşey birbiri ile ilintilidir..."

Prof.Dr. Niyazi KAHVECİ

FELSEFESİ, SANATI, AKLI, BİLİMİ, AKILCI VE BİLİMSEL ZİHNİYETİ BOL BİR GÜN OLSUN...

UNUTMAYALIM, AKIL VE BİLİM KURTULUŞ REÇETEMİZDİR...